Gå til indhold

Salgs- og leveringsbetingelser for MONTES A/S

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Alene skriftlige tilbud anses for bindende for MONTES A/S. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses først for bindende for MONTES A/S, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse.

2. Priser

Priser er angivet i danske kroner hvis andet ikke er angivet. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremgår af MONTES A/S prisliste, er vejledende. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser

Der betales netto 8 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er anført. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, påløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og MONTES A/S fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med MONTES A/S mod et gebyr. Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure

MONTES A/S er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, samt edb-vira, opremsningen er ikke udtømmende.

6. Reklamation og mangler

Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 3 måneder fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende.

Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backupbånd eller lignende, omfatter garantien kun den fysiske enhed og ikke de data, der ligger på enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udføres på kundens foranledning og regning.

Softwareprodukter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.

7. Ansvarsfraskrivelse

MONTES A/S er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.

MONTES A/S påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

MONTES A/S er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end MONTES A/S. Ligeledes fraskriver MONTES A/S sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem MONTES A/S.

MONTES A/S er ikke ansvarlig for følgeskader på grund af eventuelle fejl i programmer udviklet af MONTES A/S, men vil i en 3 måneders periode, være forpligtet til at udbedre påviste fejl.

8. Reparation og udbedring af mangler

En mangelfuld vare kan returneres til MONTES A/S til udbedring. Ved større edb-anlæg kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden.

Hvis MONTES A/S tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes MONTES A/S forhold faktureres kunden efter gældende prislister.

9. Programlicens

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et købt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen nødvendige kopiering.

Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplar af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.

10. Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra MONTES A/S og mod økonomisk kompensation.

11. Ejendomsforbehold

MONTES A/S beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem MONTES A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Hjørring.

13. Fravigelse

Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige kontraktens bestemmelser. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.